Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Ceny, stawki za usługi

Stawki są indywidualnie negocjowane z klientem w zależności od zakresu zadań i czynności, dostosowujemy je do oczekiwań i potrzeb klienta.

Referencje, doświadczenie

Realizując zadania u klientów zwracamy bardzo dużą uwagę na jakość realizowanych usług, dlatego też możemy się pochwalić referencjami od klientów m.in.: Asseco Poland S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Rzeszów, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Posiadamy doświadczenie w różnych segmentach rynku, od obiektów przemysłowych jak również biurowce, osiedla, obiekty handlowe, uczelnie, szpitale, ważne i duże budowy, także obiekty obowiązkowej ochrony.

PEFRON i jego wysokość

Jako Zakład Pracy Chronionej Firma utrzymuje wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych tworząc kolejne miejsca pracy, tym samym przyczyniając się do ich aktywizacji na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne zajmują różne stanowiska w firmie, stanowiąc zarówno personel administracyjny, jak i liniowy.

W związku z powyższym Klientom możemy oferować odpis PFRON, co daje możliwość uzyskania znacznych, dodatkowych oszczędności. Tym samym możemy zaproponować naszym Klientom znacznie korzystniejsze warunki cenowe w porównaniu do konkurencji, która odpis utraciła.

Zasięg działania

Jako GK Specjał posiadamy operacyjne i handlowe struktury terytorialne i zasięgiem pokrywamy teren całej Polski.

Nadzór w terenie

W zależności od potrzeb klienta zapewniamy nadzór kadry kierowniczej, która podlega ciągłemu procesowi szkolenia jak również przekazuje swoją wiedzę podległym pracownikom.

Każdy obiekt ma swojego opiekuna. Stały, bezpośredni kontakt i wielostopniowy nadzór nad realizacją powierzonych zadań, sprawowany jest przez Brygadzistów, Koordynatorów Kontraktów, Audytorów wewnętrznych.

Polisa i jej wysokość

Bezpieczeństwo współpracy z Grupą Kapitałową Specjał potwierdzają posiadane polisy:

  • obowiązkowa wynikająca z ustawu o Ochronie Osób i Mienia,
  • dodatkowa z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, z sumą gwarancyjną znacznie przekraczającą standardy przyjęte w tego typu usługach.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną oraz deliktową zawierającą klauzulę reprezentantów.

Polisa zapewnia w skrajnych przypadkach między innymi likwidację szkód z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Jakość usługi

Regularnie przeprowadzamy szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników liniowych. Nasz personel przed przystąpieniem do pracy w „miejscu docelowym” przechodzi serię szkoleń, dzięki którym podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa wiedzę związaną z powierzonymi obowiązkami i branżą. Zależnie od charakterystyki obiektu pracownicy posiadają wszelkie niezbędne do świadczenia usług pozwolenia, są przeszkoleni z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad BHP. W przypadku ochrony wysokie kompetencje i kwalifikacje są potwierdzone i udokumentowane wpisem na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej (dawna licencja I i II stopnia).

Dostępność rozwiązań technicznych (maszyny sprzątające, Active Guard, kamery itp.)